Haven- en terreinvoorschriften
WSV De Draekevaarders

 

Algemeen

Het haventerrein, de steigers en de havenfaciliteiten van de vereniging hebben tot doel een fijne gezellig plek te zijn voor de leden en hun familie. Het is dan ook de bedoeling dat de havenfaciliteiten goed worden onderhouden en schade en vernielingen worden voorkomen. Ook dienen de milieuregels te worden nageleefd zodat onze haven zijn goede naam blijft behouden. 

 

Artikel 1

Het haventerrein, de steigers en de verenigingsfaciliteiten dienen met zorg te worden gebruikt. Leden, gastschippers en bezoekers dienen zich zo te gedragen dat er geen schade, hinder of gevaarlijke situaties ontstaan. Aanwijzingen van het bestuur en de havenmeesters dienen te allen tijde worden opgevolgd. 

 

Leden en gastschippers hebben het recht om gebruik te maken van de verenigings-faciliteiten. Privé-evenementen moeten worden goedgekeurd door het bestuur. 

 

Artikel 2

Het betreden van het haventerrein evenals het gebruik van steigers en andere verenigingsfaciliteiten is op eigen risico. WSV de Draekevaarders en het bestuur zijn vrijgesteld van elke aansprakelijkheid. Elk lid is zelf verantwoordelijk voor zijn gasten. 

 

Artikel 3

De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijke bezittingen van de leden, noch voor ongevallen of beschadigingen hiervan. Leden, gastschippers en bezoekers zijn aansprakelijk jegens de vereniging voor eventuele door hun veroorzaakte fysieke of materiële schade. Elke schade moet onmiddellijk aan het bestuur te worden gemeld. Leden en gastschippers zijn verplicht een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten en dienen deze desgevraagd aan het bestuur te overleggen.

 

Artikel 4

Vervuiling van het haventerrein moet worden voorkomen. Derhalve dient op elke boot een afvalbak aanwezig te zijn. Afval mag niet op het haventerrein worden gedeponeerd, anders dan de in de daarvoor bestemde afvalcontainer. Batterijen, afgewerkte olie en ander milieugevaarlijk afval hoort niet thuis in de afvalcontainer van de vereniging. Dergelijke afvalsoorten dienen zelf te worden afgevoerd naar het gemeentelijke milieupark. Ook mag het milieugevaarlijke afval niet op het haventerrein worden opgeslagen. Afval van welke aard dan ook dat van huis wordt meegebracht mag niet gedeponeerd in de afvalcontainer van de vereniging. 

 

Artikel 5

De reddingsmiddelen die in de haven aanwezig zijn dienen uitsluitend voor dit doel te worden gebruikt. 


Artikel 6

Ouders dienen zelf toezicht te houden op hun kinderen, zowel op de steigers als elders op het haventerrein. Leden en gasten dienen geluidsoverlast voor anderen te beperken. 

 

Artikel 7

Honden mogen uitsluitend aangelijnd op het haventerrein aanwezig zijn. De hondenbezitter is verantwoordelijk voor het direct opruimen van eventuele uitwerpselen. Honden mogen geen overlast veroorzaken bij andere leden. In de kantine zijn honden niet toegestaan, wel op het buitenterras. 

 

Artikel 8

Gevaarlijke stoffen zoals olie en brandstoffen mogen niet in het water terecht komen. Brandbare stoffen en eventuele jerrycans zijn op het haventerrein niet toegestaan. Boten mogen alleen worden gewassen met milieuvriendelijke wasmiddelen. Auto’s wassen op het haventerrein is niet toegestaan.

 

Artikel 9

Ieder lid en/of seizoenslid ontvangt een sleutel na betaling van een waarborgsom waarmee hij op elk moment toegang heeft tot de slagboom, de loopbrug en de sanitaire ruimtes. Deze sleutel is niet overdraagbaar aan anderen. Bij verlies van deze sleutel worden vervangingskosten in rekening gebracht. Bij het verlaten van de vereniging dient de sleutel per direct te worden ingeleverd bij de havenmeester. Elke sleutelhouder dient ervoor te zorgen dat de verenigingsfaciliteiten, de poort naar de loopbrug en de slagboom na gebruik worden afgesloten. 

 

Artikel 10

Voertuigen mogen alleen parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen. Parkeren bij de haventoegang is alleen kortdurend toegestaan voor laden en lossen. Kamperen op het verenigingsterrein is niet toegestaan met tent, caravan of camper. Op het haventerrein mag enkel stapvoets worden gereden. Dit ter voorkoming van ongevallen, stofoverlast en wegschade. Boten mogen niet op het terrein worden gestald. Auto’s met boottrailer dienen aan het einde van de parkeerplaats te worden geparkeerd. 

 

Artikel 11

Parkeren mag enkel op de daartoe bestemde parkeerplaats. Alle toegangswegen en looppaden dienen te worden vrijgehouden.

 

Artikel 12

Om veiligheidsredenen is bijtanken van boten met een benzinemotor alleen toegestaan aan de steiger bij de sliphelling. Hierbij mogen enkel goedgekeurde jerrycans worden gebruikt. Vanwege brand- en explosiegevaar is opslag van brandstoffen en andere brandbare stoffen op het verenigingsterrein verboden. Ongeoorloofde opslag van voorwerpen op het terrein en in kantine is ten strengste verboden. Volle jerrycans dienen direct op de plaats van bestemming te worden geledigd. 

 
Artikel 13

De havenkantine (indien geopend) en het terras zijn vrij toegankelijk en bedoeld als ontmoetingsplek voor verenigingsleden. Gebruik van de kantine en/of het terras met ontbloot bovenlijf is niet toegestaan. In de havenkantine geldt een rookverbod. Gebruikers worden geacht zorgvuldig met verenigingseigendommen om te gaan. Bij vertrek dient de kantine netjes te worden opgeruimd en dienen ramen en deuren te worden gesloten. Het bestuur staat open voor initiatieven van leden ter bevordering van de saamhorigheid en gezelligheid binnen de vereniging. 

 

Artikel 14

In geval van overstroming, storm of andere calamiteiten zijn booteigenaren zelf verantwoordelijk voor het nemen van gepaste veiligheidsmaatregelen. Het bestuur en de havenmeester zijn bevoegd om in geval van calamiteiten verplichtende aanwijzingen te geven. 

 

Het betreden van andermans boot en/of gebruik van andermans eigendommen is niet toegestaan. Uitzonderingen hierop gelden alleen bij dreigend gevaar of calamiteiten. 

 

Artikel 15

De grootte van de boot in de haven is beperkt tot maximaal 12 meter lengte. Toewijzing van ligplaatsen geschiedt enkel door het bestuur. Deze toewijzing dient te worden nageleefd. Als de bij de vereniging geregistreerde boot wordt verkocht of vervangen, vervalt het recht op de eerder toegewezen ligplaats. Het bestuur heeft het recht om in dergelijke gevallen een alternatieve ligplaats toe te wijzen. 

 

Bij tijdelijke afwezigheid van de boot (bijv. als gevolg van vakantie of onderhoud) dient dit tijdig aan het bestuur te worden gemeld. In dergelijke gevallen beslist het bestuur over het tijdelijk gebruik van de vacante ligplaats. Hierover wordt geen restitutie of vergoeding verleend. 

 

Artikel 16

Bootligplaatsen zijn alleen beschikbaar voor gastschippers indien de aanvraag tijdig door het bestuur is ontvangen en gehonoreerd. Gastligplaatsen worden op basis van een huurcontract beschikbaar gesteld voor de duur van één seizoen. Gastligplaatsen worden jaarlijks opnieuw toegewezen. Gastschippers kunnen op grond van eerdere toewijzingen geen automatische aanspraak maken op een ligplaats of permanent lidmaatschap. Hiertoe dient een separate aanvraag te worden ingediend bij het bestuur. 

 

Artikel 17

Elke boot dient voorzien te zijn van een naam en te zijn uitgerust volgens de voorschriften. Er dienen voldoende reddingsmiddelen aan boord van elke boot te zijn. De vereniging stelt gratis een verenigingsvlag beschikbaar aan de leden die op elke boot gevoerd mag worden. 

Artikel 18

Barbecueën en/of open vuur is enkel toegestaan buiten de steigers op het grasveld. In de haven mag niet worden gevist, dit geldt voor zowel het haventerrein, de steigers als ook de boten.

Het sanitair wordt na gebruik schoongemaakt en de douchecabines worden drooggeveegd en achtergelatenzoals u ze wilt aantreffen.

 

Artikel 19

In het havengebied mogen motorboten alleen varen met een snelheid die geen storende golfslag voor de afgemeerde boten veroorzaakt. Lawaai dient te worden vermeden. 

 

Artikel 20

De eigenaar dient ervoor te zorgen dat zijn boot correct is afgemeerd. Alleen de op de steigers aanwezige klampen en bolders mogen worden gebruikt om aan te meren. Het bevestigen van een rambeveiliging aan de hoofdsteiger of vingerpier is alleen toegestaan in overleg met het bestuur. Het is verboden te boren of te lassen aan de hoofdsteigers en vingerpieren. 

 

Artikel 21

Leden, gastschippers en andere gebruikers van de havenfaciliteiten, conformeren zich aan de bepalingen zoals vastgelegd in dit reglement. Daar waar het reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 

 

Artikel 22

In geval van overtredingen van dit haven- en terreinreglement is het bestuur op basis van de statuten gerechtigd om gepaste disciplinaire maatregelen te nemen welke in geval van extreme schendingen tot uitsluiting van de vereniging kunnen leiden. In het geval van gastschippers is het bestuur gerechtigd de gastligplaats met onmiddellijke ingang te beëindigen. 

 

Artikel 23

Het bestuur van WSV de Draekevaarders behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen en/of aanvullingen te verwerken in het haven- en terreinreglement. 

 

 

Beesel 17 augustus 2020

 

Het bestuur


Hafen- und Geländeordnung 

WSV De Draekevaarders

 

Präambel

Das Gelände, die Steg- und Hafenanlagen des Vereins dienen dem Wassersport sowie der Geselligkeit seiner Mitglieder, die hier für sich und ihre Familien einen gemeinsamen Treffpunkt gefunden haben.  Es muss daher ein besonderes Anliegen aller Mitglieder und Familien-angehörige sowie Gästen und Gastlieger des Vereins sein, die Anlagen und das Gelände in jeder Weise zu pflegen, zu schonen, vor Schäden zu bewahren und stetig zu verbessern.  Dem Gedanken des Umweltschutzes und dem Ansehen WSV De Draekevaarders in der Öffentlichkeit kommen hierbei besondere Bedeutung zu.

 

Artikel 1

Das Gelände, die Steganlagen und die Einrichtungen des Vereins sind schonend und pfleglich zu behandeln. Mitglieder, Gastlieger und Besucher haben sich so zu verhalten, dass Schäden an den Vereinseinrich-tungen vermieden, keine Personen gefährdet oder mehr als nach den Umständen unvermeidbar belästigt oder behindert werden.

Den Anweisungen der Vereinsorgane, insbesondere des Hafenmeisters ist unbedingt Folge zu leisten.

Mitglieder und Gastlieger sind berechtigt, die Vereinseinrichtungen zu benutzen. Eine Nutzung der Vereinseinrichtungen für private Veranstal-tungen muss vom Vorstand genehmigt werden.

 

Artikel 2

Das Betreten und Befahren des Vereinsgeländes, sowie die Benutzung von Steganlagen und anderen Vereinseinrichtungen geschieht auf eigene Gefahr. Der WSV De Draekevaarders, seine Organe und Beauftragten sind von jeglicher Haftung befreit. 

Für die Gäste und Besucher ist das Mitglied verantwortlich.

 

Artikel 3

Der Verein übernimmt weder Haftung für eingebrachte Sachen noch bei Unfällen oder sonstigen Schadensereignissen. Dagegen haftet jedes Mit-glied und jeder Gast dem Verein für die durch ihn verursachten Schäden aller Art. Eventuelle Schäden sind dem Vorstand unverzüglich anzuzeigen. Bootseigentümer sind für die verursachten körperlichen und materiellen Schäden verantwortlich.

Haftpflichtversicherungen sind deshalb zwingend vorgeschrieben und deren Bestehen auf Verlangen jederzeit dem Verein nachzuweisen.

 

Artikel 4

Jegliche Verschmutzung des Geländes und insbesondere des Hafenbeckens ist zu vermeiden. Für auf den Booten anfallenden Hausmüll stehen Müllgefäße zur Verfügung. 

Sofern für die einzelnen Müllarten getrennte Behältnisse vorhanden sind, ist der Abfall getrennt zu entsorgen. 

Abfälle dürfen nicht im Vereins- oder Nachbargelände abgelegt werden. Es versteht sich von selbst, dass insbesondere Batterien, Altöl und sonstige umweltgefährdende Abfälle sachgerecht entsorgt werden müssen und weder in den vereinseigenen Mülltonnen entsorgt noch auf dem Vereinsgelände abgelegt oder gelagert werden dürfen.

Von zu Hause mitgebrachter Müll jeglicher Art darf nicht im Vereinsgelände gelagert oder entsorgt werden. 

Mitglieder und Gastlieger müssen Lärm jeglicher Art, durch den die Nachbarn gestört werden könnten, vermeiden.

Artikel 5

Die für Rettungszwecke im Hafen vorhandenen Einrichtungen werden dem besonderen Schutz aller empfohlen. Sie dürfen nur für Rettungszwecke und nicht anderweitig genutzt werden.

 

Artikel 6 

Kinder müssen auf dem Gelände und auf den Steganlagen beaufsichtigt werden.

 

Artikel 7

Hunde sind innerhalb des Hafengeländes grundsätzlich an der Leine zu führen. Der Hundehalter haftet für jegliche Verschmutzung des Geländes durch seinen Hund und hat jeglichen Schmutz sofort und unaufgefordert zu entfernen. Hunde sind so zu halten, dass keinerlei Beeinträchtigung anderer Nutzer der Anlage entsteht. Im Hafenkontor sind keine Hunde erlaubt.

 

Artikel 8

Öl- und treibstoffhaltige Stoffe und deren Behälter sind in geeigneter Weise zu entsorgen und dürfen nicht in die Gewässer eingebracht werden. Autowaschen im Vereinsgelände ist untersagt; Boote dürfen nur mit umweltfreundlichen Waschmitteln gewaschen werden.

 

Artikel 9

Jedes aktive Mitglied/Saisonmitglied erhält nach Zahlung einer Kaution einen Schlüssel mit dem es jederzeit zu der Schranke, dem Stegzugang und den Sanitärräumen Zugang hat. Der Schlüssel ist nicht auf andere übertragbar. Bei Ver-lust des Schlüssels sind eventuelle Kosten für die Änderung der Schließ-anlage vom jeweiligen Schlüsselinhaber zu tragen. Bei Austritt aus dem Verein ist der Schlüssel unaufgefordert zurückzugeben.

Jeder Schlüsselinhaber hat dafür Sorge zu tragen, dass die Vereinseinrichtungen, die Tore zur Steganlage und die Schranke zum Vereinsgelände, nach der Benutzung wieder ordentlich verschlossen wer-den.


Artikel  10

Das Parken der Kraftfahrzeuge innerhalb des Vereinsgeländes darf nur auf den dafür ausgewiesenen Parkflächen erfolgen. Das Parken am Zugangssteg darf nur kurzfristig zum Be- und Entladen erfolgen. 

Camping ist auf dem Vereinsgelände weder mit Zelt, Wohnwagen noch mit Wohnmobil erlaubt. Im eingezäunten Vereinsgelände ist für alle Fahrzeuge Schrittgeschwindigkeit zwingend vorgeschrieben (Unfallgefahr, Staubentwicklung, Straßenschäden). Boote dürfen nicht auf dem Gelände abgestellt werden. Fahrzeuge mit Bootstrailer müssen am Ende des Parkplatzes geparkt werden.


Artikel 11

Die Slipstraße ist nur zum Ein- und Ausslippen vorgesehen und ist darüber hinaus freizuhalten. 


Artikel 12

Aus Sicherheitsgründen ist das Betanken der Wasserfahrzeuge nur mit zulässigen Kanistern erlaubt. Wegen Brand und Explosionsgefahr ist die Lagerung von Treibstoffen und anderen feuergefährlichen Stoffen auf dem gesamten Vereinsgelände untersagt. Eigenmächtiges lagern von Gegenständen aller Art auf dem Vereinsgelände und in seinen Einrichtungen ist strikt untersagt. Volle Treibstoffkanister sind unmittelbar am Bestimmungsort zu entleeren. 

 

Artikel 13

Das Clubhaus (soweit geöffnet) nebst Terrasse ist als Treffpunkt für die Mitglieder des Vereins gebaut und steht grundsätzlich allen Vereinsmitglie-dern unentgeltlich zur Verfügung. Das Betreten des Hafenkontors und der Terrasse mit unbekleidetem Oberkörper ist nicht gestattet.

Die Eigeninitiative der Mitglieder in Abstimmung mit dem Vorstand bei der Gestaltung des Clublebens ist erwünscht.  

Es versteht sich von selbst, dass Räumlichkeiten und Inventar pfleglichst und schonend zu behandeln sind. Das Rauchen in jeglicher Form ist im Clubhaus grundsätzlich verboten. Bei Verlassen des Clubhauses und der Terrasse sind Geschirr, Leergut, Gläser usw. zu reinigen. Tische und Stühle sind ordentlich zu stellen. Der Letzte hat beim Verlassen der Räumlichkeiten Fenster und Türen zu schließen und die Beleuchtung abzuschalten.


Artikel 14

Bei Hochwasser/Sturm oder anderen Gefahren müssen die Bootseigner selbst alle Vorkehrungen treffen, die für die Sicherheit und für die Abwendung der Gefahr notwendig sind. Der Vorstand und der Hafenmeister ist berechtigt entsprechende Anordnungen zu treffen. Für eventuelle Schäden an Booten kann der Verein keine Haftung übernehmen. 

Es ist selbstverständlich, dass das eigenmächtige Betreten fremder Boote, sowie das eigenmächtige Benutzen fremder Boote und deren Zubehör nicht gestattet ist. Ausnahmen hiervon gelten nur in Fällen drohender Gefahr. Bei begründetem Verdacht auf Verunreinigung der Gewässer oder ähnlicher Gefahren ist der Vorstand des Vereins berechtigt zur notwendigen Kontrolle und zur Abwendung der Gefahr fremde Boote zu betreten. Nach Möglichkeit des Einzelfalles ist der Bootseigner, oder aber eine andere Person hinzuzuziehen.

 

Artikel 15

Bootsliegeplätze werden vom Vorstand vergeben. Die Vergabe ist von den Hafenbenutzern zu beachten. Bei Verkauf des Bootes oder wenn der Liegeplatz auch nur vorübergehend (z.B. im Urlaub) vom einzelnen Mitglied oder Gastlieger nicht selbst genutzt wird, darf das Nutzungsrecht am Liegeplatz nicht einem anderen überlassen werden. Mitglieder und Gastlieger verpflichten sich, über ein auch nur vorübergehendes Freiwerden des Liegeplatzes dem Vorstand rechtzeitig Mitteilung zu machen. Für diese Zeitdauer ist der Vorstand berechtigt den Liegeplatz anderweitig zu vergeben. Eine Entschädigung hierfür bzw. eine anteilige Rückerstattung der bezahlten Gebühren erfolgt nicht. 

Bei Verkauf oder Wechsel des beim Verein angemeldeten Bootes erlischt zunächst das Recht auf den bisher zugeteilten Stegplatz ! 

Der Vorstand hat das Recht nach Prüfung des Einzelfalles evtl. einen anderen Platz im Hafen zuzuweisen. 

Eine Bootsgröße im Hafen ist auf max. 12 m Länge beschränkt.
 
Artikel 16

Bootsliegeplätze sind für Gastlieger nur erhältlich wenn der Antrag rechtzeitig beim Vorstand eingeht und genehmigt sowie die Gebühr entrichtet wurde. Bei Gastliegeplätzen handelt es sich um jeweils bis zum Ende der laufenden Saison befristete Mietverträge, die automatisch enden, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Der Verein behält sich die jährliche Neuvergabe ausdrücklich vor. Auch bei wiederholter Vergabe an den einzelnen Gastlieger begründet dies keinen Rechtsanspruch auf einen Liegeplatz oder feste Mitgliedschaft. 

 

Artikel 17

Die Boote müssen entsprechend der Vorschrift gekennzeichnet und ausgerüstet sein. Rettungsmittel sind vollständig und ausreichend an Bord mitzuführen. Um ihre Verbundenheit mit dem WSV De Draekevaarders zu bekunden, sind Vereinsmitglieder berechtigt, den Vereinsschriftzug und den Vereinsstander an ihrem Boot zu führen.

 

Artikel 18

Das Grillen und offenes Feuer sind nur außerhalb der Steganlagen auf der Wiese bzw. bei den Sitzplatzgruppen erlaubt.

Im Hafenbereich ist das Angeln untersagt. 

Die Sanitäranlagen sind nach der Benutzung zu reinigen und die Duschkabinen sind trocken zu wischen und so zu verlassen, wie man sie vorzufinden wünscht. 

 

Artikel 19

Im gesamten Hafengebiet haben Boote mit Maschinenkraft nur mit einer Geschwindigkeit zu fahren, die keinen störenden Schwall für die vertäuten Fahrzeuge entstehen lässt. Lärm ist zu vermeiden.

 

Artikel 20

Für die ordnungsgemäße Vertäuung der Boote ist unbedingt Sorge zu tragen. Zum Festmachen an den Stegen sind nur die hierfür vorgesehenen Klampen und Poller zu benutzen. Das Anbringen eines Rammschutzes an den Hauptsteg oder die Ausleger ist nur nach Rücksprache mit dem Vorstand gestattet. Das Schweißen sowie das Bohren von Löchern in Hauptstege oder Ausleger ist untersagt.

 

Artikel 21

Mitglieder, Gastlieger und andere Benutzer des Hafengeländes und dessen Einrichtungen unterwerfen sich mit der Benutzung der Vereinseinrichtung-en dieser Hafen- und Geländeordnung in der jeweils geltenden Fassung und erkennen diese ausdrücklich an. 

In anderen, hier nicht aufgeführten Angelegenheiten, entscheidet der Vorstand.

 

Artikel 22

Bei Verstößen und Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser Hafen- und Geländeordnung ist der Vorstand berechtigt, auf der Grundlage der Satzung des Vereins entsprechende Disziplinarmaßnahmen einzuleiten, die bei besonders groben Verstößen bis zum Vereinsausschluss führen können. Bei Gastliegern ist der Vorstand berechtigt, den Gastliegeplatz mit sofortiger Wirkung zu kündigen.

 

Artikel 23

Der WSV De Draekevaarders behält sich jederzeit das Recht vor, Änderungen oder Ergänzungen dieser Hafen- und Geländeordnung vorzunehmen.

 

Beesel den 17.08.2020

-      der Vorstand   -